پرینت

مشاوره

mosh پیشرفت های سریع علم ژنتیک و اصلاح نژاد در طیور در مدت 50 سال گذشته امکانی را به وجود آورده است تا آمیخته های گوشتی بتوانند با رشد سریع و مصرف بهینه غذا، پوشت مرغ مورد نیاز را که روز به روز بر مصرف آن افزوده می شود، تولید نمایند. کافی است گفته شود که در سال 1947 جوجه های گوشتی برای رسیدن به وزنی برابر 5/1 کیلوگرم لازم بود 5/12 هفته پرورش داده شوند و 5/5 کیلوپرم دان مصرف کنند. در جالی که امروزه جوجه های تولیدی در کنتر از شش هفته پرورش و ضریب تبدیل به 8/1، به وزن حدود 50 برابر روز اول خود می رسند.

 در کنار کلیه پیشرفت های ژنتیکی مرغان امروزی، در صورتی که در شرایط مطلوب پرورش وجود نداشته باشد، مسلما دسترسی به چنین بازدهی غیر ممکن خواهد بود.

 یکی از مهمترین عوامل به دست آوردن محصول بهینه در پرورش طیور، تهویه می باشد. وجود هوای کافی و متعادل، کنترل گرما، سرما و رطوبت و خارج نمودن گازهای سمی از اصول کلی تهویه مناسب می باشد. باید توجه داشت که افزایش وزن باعث افزایش نیازهای متابولیکی پرنده شده که این امر اهمیت توجه به تهویه را روز به روز افزایش داده است.

 گازهای حاصل از تخمیر فضولات طیور عمدتا سمی بوده و به دلیل دارا بودن چگالی سنگین در سطح بستر جمع شده و زمینه مسمومیت پرنده را فراهم می نماید. رطوبت ناکافی باعث خشک شدن مجرای تنفسی شده که این مسئله آمادگی ابتلا به بیماری های تنفسی را فراهم می آورد. همچنینتغییرات دما باعث استرس پرنده شده و به نحو نامطلوبی تولید را متاثر خواهد نمود.

 یک مشاوره اصولی می تواند شما را در رسیدن به اهداف اصولی تولید صنعتی با آخرین پدیده های صنعت یاری رسانده و همیشه همراه شما خواهد بود.