پرینت

سیستم دانخوری وینچی (Breed AZA)

breedazaاین سیستم قابل استفاده از یک روزگی برای مرغ مادر و تخم گذار می‌باشد که به طور کامل در داخل قفس و روی بستر آزمایش شده است و به صورت مداری حلقوی شکل می‌باشد که هر مدار شامل یک موتور و یک هاپردان است. این سیستم باعث انتقال سریع دان (70 متر در دقیقه) در مدت زمان کوتاه می‌شود و در نتیجه باعث کاهش زمان تغذیه مرغ می‌شود. این سیستم به صورت وینچی می‌باشد.

 

 

  

تصاویر بیشتر:

2 3 4
1 6 5

مکانیزم:

circuito breedaza
breedaza spirale
imm supporto