پرینت

پد سلولوزی خنک کننده

cel mechanism2پد سلولوزی یکی از واسطه‌های سرمایش تبخیری محسوب می‌شود که بر حسب نوع ساخت تحت زوایای مختلف و قطری متفاوت بین 7cm - 10cm - 15cm ساخته می‌شود و بر حسب موقعیت مرغداری متراژهای مناسبی با ورق‌های فلزی و یا آلومینیومی کادربندی می‌گردد؛ به طوری که یک متر مربع پد سلولورس قادر به جذب و تبخیر 100 لیتر آب می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

مکانیزم:cel mechanism

   padd تصاویر بیشتر:
 

 cels4  cels3  cels2  cels1
 cels8  cels7  cels6  cels5