پرینت

گسترش مساحت کارخانه

طی اقدام شرکت فنی طیوران تهران، جهت تسریع در خدمات به مرغداران عزیز، 4000 متر مربع به مساحت کلی کارخانه افزوده شد. این شرکت امیدوار است با این افزایش در مساحت کارخانه و افزوده شدن خطهای  تولید جدید و اشتغال تعداد بیشتری از جوانان مستعد و کوشای ایران عزیز، گامی کوچک را در جهت رفاه بیشتر مشتریان و ارائه خدمات بهتر و با کیفیت بالاتر به مرغداران گرامی برداشته باشد.